INFORMOWANO O CHARAKTERZE CZASOPISM

„Bez dogmatu” wy­wołało całą powódź takich artykułów w V/estniku/ Evropy, R/usskoj/ Myśli, R/usskom/ Bogatstwie, Novostjach”, że z literatury polskiej najwięcej tłumaczą Rosjanie i Czesi, a przy sposobności informowano o charakterze czasopism, „W Moskwie wyszedł zbiór notatek z podróży H .Sienkiewicza, przełożonych przez p. /Vukoł/ Lavrova, redaktora bardzo sympatycznie względem Polaków usposobionego miesięcznika Russkaja Mys,l. W innych…

PRZEGLĄDOWY CHARAKTER PRAC

Przeglądowy charakter miały prace innych autorów: Antoniego Po­tockiego „Z ruchu społeczno-literackiego we Francji”, Wojciecha Szukiewicza „Ruch narodowy na Szląsku”, Izabeli Moszczeńskiej Rzepeckiej „Ruch ludowy w pruskim zaborze” i „Prasa poznańska” , Kazimierza 3ana Gorzyckiego „Obecny stan badań nad genezą państwa polskiego”, Wojciecha Dąbrowskiego „Z półki księgarskiej” i „Z literatury powieściowej”, Piotra Chmielowskiego „Poezja polska w…

PRZEGLĄDY UDERZAJĄCE ORYGINALNOŚCIĄ

Czyniono to m.in. w rubrykach: „Przegląd pism” w latach 1893-1898, „Z ruchu piśmien­niczego” w latach 1894-1895, „Z bieżącej literatury” lub „Z litera­tury bieżącej” w 1895 r., „Z pism i książek” od 1898 r. Ale przeglądy piśmiennictwa uprawiane na różne sposoby pojawia­ły się również w innych tygodnikach galicyjskich. Niekiedy uderza­ły oryginalnością, jak „Obrachunek roczny” w Gazecie Przemyskiej,…

PRZEGLĄD PRZEGLĄDÓW

Z jednej strony w rubryce pod znamiennym tytułem „Przegląd przeglądów” omawiano zawartość czasopism polskich, jak Ateneum, Głos, Kwartalnik Naukowo- -Polityczny i Społeczny, Przegląd Filozoficzny, Przegląd Literacki, Prawda, Przegląd Polski, Przegląd Tygodniowy, Przegląd Wszechpol­ski i Tydzień (Dodatek do Kuriera Lwowskiego) i obcojęzycznych, jak International Literatur Berichte (Reichmana), Neue Deutsche Rund­schau, Ord och Bild, Humanitarian, La Revue…

RODZAJ PRZEGLĄDU- BIBLIOGRAFII

Rodzajem przeglądu-bibliografii jest bezimienny artykuł „Dla dzieci”. Jego anonimowy autor omówił niektóre spośród wydawnictw wy­puszczonych na rynek księgarski w okresie gwiazdkowym, zwrócił uwa­gę na dominujące w nich cechy i wyodrębnił trzy podstawowe grupy. W wyniku przeprowadzonej analizy najniżej znalazły się przeróbki i przekłady z języków obcych, adresowane do młodzieży oraz książecz­ki .dla najmłodszej dziatwy – ostatnie przede…

ZESTAWIENIE OPISÓW

Rzadziej niż notatka, ale częściej niż przegląd w tygodnikach galicyjskich ukazywały się rozmaite zestawienia opisów. Jedne z nich niewątpliwie są działami czy rubrykami, inne z całą pewnością zasłu­gują na miano katalogu nowości wydawniczych, a jeszcze ktoś nazwałbyje bibliografiami. Wszystkie te zestawienia, niezależnie od tego, jak były nazywane i jak by je dzisiaj rozmaici specjaliści klasyfikowa­li,…

W SPECJALNYCH TYGODNIKACH

W tygodnikach spe­cjalnych, o skali zainteresowań dostosowanych do potrzeb grup wieko­wych, płci, zawodów, dziedzin kultury bądi nauki, grup społecznych itp., również prace bibliograficzne miewały zakresy treściowe odpo­wiednio ograniczone. W tygodnikach o zakresach szerokich, a wydawa­nych przez właścicieli wielkich przedsiębiorstw wydawniczych i księ­garskich, na ogół ukazywały się bibliografie i katalogi o zakresach nieograniczonych i ograniczonych; natomiast…

WYODRĘBNIONE DZIAŁY BIBLIOGRAFICZNE

W niektórych tygodnikach wyodrębniano działy bibliograficzne, które były rodzajem bibliografii bieżącej, ukazującej się cotygo­dniowo w każdym numerze, czasem drukowano dodatkowo jeszcze inne opracowania bibliograficzne. W niektórych tygodnikach rubryki bibliograficzne miały własnego redaktora. Np. w Ruchu Literackim działem bibliografii, krytyki rozmaitości w pierwszych latach kierował uczony i bibliograf Klemens Kantecki. Przez pierwsze dwa lata swego istnienia Ruch Li­teracki…

ALFABETYCZNY CIĄG

Była ona alfabetycznym ciągiem opisów bi­bliograficznych (katalogowych), uwzględniającym więcej publikacji niż „Bibliografia polska i zagraniczna”, wszelako bez adnotacji, analiz treści, które w przypadku Ruchu Literackiego bardziej przy­pominały recenzje niż zwięzłe streszczenia. Podobne zestawienia bibliograficzne i katalogowe zawierały nu- mery Tygodnia Literackiego, a następnie Tygodnia Polskiego, z tym, iż opisy grupowano tutaj według języka publikacji, a adnotacje…

SKUPIENIE UWAGI NA WYDAWNICTWACH POLSKICH

W pierwszych piętnastu numerach rocznika następnego zareje­strowano zaledwie 40 polskich, po siedem niemieckich i francuskich i pięć angielskich, bo też i w tym roku ukazało się mniej, tj. tylko 1 270 książek polskich. Z czasem w Tygodniu Literackim sku­piono iwagę na wydawnictwach polskich,w bibliografii zrezygnowano z analiz i adnotacji. Dzięki temu na tej samej powierzchni mogli…