ODMIANY POJAWIAJĄCE SIĘ W TYGODNIKACH GALICYJSKICH

Mogą być utworami literackimi lub naukowymi, opar­tymi na krytycznych badaniach źródłowych. Wszystkie te odmiany po­jawiały się w tygodnikach galicyjskich. Rzecz zrozumiała, iż wię­kszość z nich poświęcona była jednostkom najwybitniejszym i naj­bardziej zasłużonym dla narodu polskiego i ludzkości. Pewna część upamiętniała dokonania ludzi pióra (uczonych, pisarzy, poetów, publicystów, dziennikarzy), drukarzy, księgarzy, wydawców, biblio­tekarzy, fundatorów i tych…

NOTKI BIOGRAFICZNE

Niewielu jednak pracujących na tej niwie miało szczęście do obszerniejszych życiorysów. Większość zadowolić się musiała krótszymi biogramami lub notatkami biograficznymi z racji jubileuszów lub śmierci, wa­żnymi choćby z tego względu, iż obok bardziej znanych przynosiły także fakty nieznane. A trzeba powiedzieć, niestety, autorzy współ­cześni niezbyt często sięgali do biogramów (nie mówiąc już o notat­kach biograficznych)…

DO INFORMACJI CZYTELNIKA

Był bowiem nie tylko zarządcą księgarni Walerego Wielogłowskiego w latach 1859 -1863 i autorem rycin osiemdziesięciu wydanych przez Kajetana Ja­błońskiego „Okolic Galicji” (Lwów 1847-1848) z tekstem Józefa Dobka Dzierzkowskiego, ale i bibliotekarzem Działyńskich oraz Czartory­skich, a przy tym był to „autor rozlicznych pism i rysunków, opisów i szkiców z Tatr i Pienin, wędrowiec po szerokim świecie,…

NAWET W PISMACH LOKALNYCH

Napisane przez T. Janiszewskiego wspomnienie pośmiertne pt. „Dr Marian Hawranek” zawiera wiadomość, iż M. Hawranek (nb. pominięty w '‘Słowniku pracowników książki polskiej”) był inicjatorem i prezesem Czytelni Zakopiańskiej. Podobnie sandomierzanin Józef Gluziński, we „spomnieniu o życiu i pismach Wiktora Kozłowskiego Leśnika-Polaka” uwydatnił jego dokonania, m.in. na polu naukowym, i znaczenie prac leksykograficznych („Terminologia łowiecka”, „Słownik…

ILOŚĆ PUBLIKOWANYCH ŻYCIORYSÓW

Jeżeli rzecz jasna cokolwiek zrobili dla bibliotek,dla popularyzacji książki i prasy,jeżeli byli księgarzami, bibliotekarzami, mecenasami lub autorami, wówczas ich życiorysy nie przemilczały na ogół tych faktów. Niektóre jednak wspomnienia, jak choćby poświęcone „Joachimowi Lelewelowi” w Na­przodzie , nie wymieniają ani jednego utworu i tym samvm nawet pośrednio nie informują o publikacjach. Ilość publikowanych życiorysów w tygodnikach galicyjskich…

PAMIĘTNIK

Pamiętnik podobnie jak wspomnienie jest opowiadaniem uczestni­ka lub świ3dka zdarzeń z odleglejszej przeszłości. Zarówno w pa­miętniku , jak i we wspomnieniu relacjonowane są fakty, zdarzenia przeżyte i zapamiętane przez autorów. Pamiętnik i wspomnienie od­twarzają lub rekonstruują przeszłość z większym albo mniejszym za­angażowaniem uczuciowym. Jeżeli się czymś różnią, to co najwyżej rozmiarami. Pamiętniki i wspomnienia (w…

UŻYTECZNA FORMA W USŁUGACH PUBLIKACJI

Warto zwrócić uwagę, iż w nielicznych przy­padkach ta farma wypowiedzi okazywała się nader użytecznym środkiem na usługach publikacji, zwłaszcza gdy wspomnienie o ludziach niero­zerwalnie łączyło się z wspomnieniem o książce, jak to pokazują drukowane w Tygodniu Literackim wspomnienia J. I. Kraszwskiego.Pierwszy z czterech odcinków pt. „Książka praprababki” prezen­tował czytelnikom zachowany wśród pamiątek rodzinnych egzemplarz starej książeczki…

WSPOMNIENIA W ODCINKACH

W innych odcinkach swoich wspomnień Kraszewski już nie rozpisy­wał się tak szeroko o żadnej książce ale nie potrafił się obejść bez wzmiankowania takich czy innych publikacji, o czytelnictwie i dziełach literackich. Pisząc o Romanowie i wuju Wiktorze Malskim nie omieszkał nadmienić, iż wykształcony wuj, podobnie jak dziadek i babka,interesował się wszystkim i czytywał wiele. Do…

WSPOMINAJĄC MŁODZIEŃCZE PRZYGODY

Na strychu owym w Bialskiej Akademii, gdzie stałem u zacnego rektora Preyss’a i gdzieśmy razem z Aleksandrem, z Glogerem i Koro­natem Cyruńskim, naszym dozorcą, tak miłe chwile spędzali – na owym strychu nabrałem pasji do starych książek”.Wspominając młodzieńcze przygody z książką Kraszewski nie omieszkał napomknąć o panującej za Stanisława Augusta modzie na książki francuskie, którym…

RECENZJA

Recenzja jest to „sprawozdawcze omówienie, krytyczna analiza lub ocena książek, spektakli, wystaw, koncertów i in. aktualnych zjawisk artystycznych”. „Może mieć charakter rzeczowego, zwiędłego i sprawozdawczego omówienia, upodabniać się do felietonu „subiek­tywnym ujęciem i lekkim tonem” może przybierać lub przybiera kształt „ncrłębionego,analitycznego szkicu krytycznego”.Na ogół sprowadza się do rozważania nad jednym dziełem bądź wyodrębnionym zespołem utwo­rów podobnych.”Odznacza…