RECENZJA

Recenzja jest to „sprawozdawcze omówienie, krytyczna analiza lub ocena książek, spektakli, wystaw, koncertów i in. aktualnych zjawisk artystycznych”. „Może mieć charakter rzeczowego, zwiędłego i sprawozdawczego omówienia, upodabniać się do felietonu „subiek­tywnym ujęciem i lekkim tonem” może przybierać lub przybiera kształt „ncrłębionego,analitycznego szkicu krytycznego”.Na ogół sprowadza się do rozważania nad jednym dziełem bądź wyodrębnionym zespołem utwo­rów podobnych.”Odznacza…

RECENZJE Z WYDARZEŃ

Także recenzje np. z przedstawień teatralnych w niektórych przypadkach stawały się takim środkiem informacji, o ile odnosiły widowisko do odpowiedniej publikacji. W innych razach co najwyżej poczytywane mogą byó za ro­dzaj środków aluzyjnego lub pośredniego informowania. W tygodnikach galicyjskich interesującego nas okresu obszer­niejszych recenzji pojawiało się dość sporo. W tygodnikach więk­szych i określających się jako „literackie”…

SZCZEGÓLNA POZYCJA RECENZJI

Dlatego sygnalizując szczególną pozycję wszelkiego rodzaju recenzji jako środka przekazu wiadomości oraz opinii o publikacjach a także potrzebę odrębnego opracowania, zaznaczamy tylko, iż pozycja, treść (przedmiot) rozmiary i w ogóle forma recenzji dostosowywana była do programów i systemów informacji o publikacjach. Tygodniki poświęco­ne medycynie, jak krakowski Przegląd Lekarski, przynosiły wyłącznie recenzje książek, artykułów, czasopism treści…

ROZSZERZANIE KRĘGU PUBLIKACJI PODLEGAJĄCYCH OCENIE

Nato­miast tygodniki o zakresach szerszych, jak Dziennik Literacki, Pa­miętnik Literacki, Ruch Literacki, Tydzień Literacki, Artystyczny, Naukowy i Społeczny – odpowiednio rozszerzały krąg publikacji pod­legających ocenie. Tylko w przypadku tygodników ugrupowań i partii politycznych zauważaó się daje wyraźna i zapewne nieprzypadkowa tendencja do poddawania ocenie publikacji wyrosłych z tego samego pnia ideowego, do którego przynależały odpowiednie…

WŁAŚCIWA TYGODNIKOWI METODA OCENIANIA

Spośród artykułów oceniających wybrane wydawnictwa lat 1876-1878 w Ruchu Literackim warto przytoczyć pozycje, w których najmocniej zaznaczyła się właściwa tygodnikowi metoda oceniania. W jednej re­cenzji T. Żuliński wypowiedział się obszernie o Ateneum Włodzimie­rza Spasowicza. Szczególnie surowo obszedł się z dwoma artykułami. „Nowe studium nad Syrokomlą” W. Spasowicza odczytał jako wypowiedź prograr.jwą redaktora i łącznie z…

SŁOWNIK W PRASIE

Słownik jest to zestawienie pewnej kategorii wyrazów bądź ich związków, zazwyczaj ułożonych w porządku alfabetycznym. Jako forma wypowiedzi słownik pojawiał się w tygodnikach galicyjskich nader rzadko, ale mimo to nie sposób go pominąć. Przynajmniej dwukrotnie ukazał się on w postaci wykazu wyrazów i wyrażeń oraz innych znaków ukrywających faktycznych autorów publikacji. Sprawie autorstwa zwłaszcza utworów…

WZBUDZENIE ZAINTERESOWANIA

Tym czynem obydwa wspo­mniane pisma wzbudziły zainteresowanie problemem i zmobilizowały niektórych do pracy nad ustalaniem autorstwa utworów sygnowanych podpisami zmyślonymi. Jednym z badających autorstwo okazał się Sta­nisław Botwiński, którego wyniki badań ogłaszał dodawany do Kurie­ra Lwowsk-c-no Tydzień. W latach 1893-1903 przyniósł on cztery serie St> Botwskiego „Zagadek literackich” czyli „Wykazu pseudonimów i ich rozwiązań” wraz…

Prasa korporacyjna ważnym źródłem informacji

Jednym z najbardziej popularnych narzędzi komunikacji wewnętrznej w bardzo dużych firmach jest prasa korporacyjna i moja firma zajmuje się jej przygotowywaniem, składaniem i drukowaniem zgodnie z oczekiwaniami i standardami, które przekaże nam klient korporacyjny. Nakłady, które drukujemy są zazwyczaj bardzo duże i zauważam trend, że jeszcze bardziej wzrastają. Może dlatego, że korporacje rozrastają się coraz…

Komenda druk czasopisma A4 poziome ułatwiająca pracę

Współczesne drukarki są naprawdę świetne i można na nich ustawić bardzo wiele rzeczy. Ja często zajmuję się drukowaniem czasopism i wówczas ustawiam sobie taki program, jak: druk czasopisma A4 poziome i wszystko mi elegancko drukuje. Zanim jednak miałem taką drukarkę i mogłem sobie ustawić program druk czasopisma A4 poziome większość rzeczy musiałem nastawiać ręcznie, co…

Wewnętrzna prasa korporacyjna

W naszej firmie prasa korporacyjna zajmuje bardzo ważną pozycję. Czasami mi się wydaje, że to co jest w niej napisane jest niemalże święte i nie można wypowiadać na temat treści tam się znajdujących żadnych negatywnych opinii. Ja już się nauczyłem cicho siedzieć choć nie wszystko oczywiście mi pasuje. Nie wiem, dlaczego się na to wszystko…